top of page

Om Lunger i praksis

Historien bak Lunger i Praksis

Lunger i Praksis er et nettverk av norske allmennleger med interesse for lungesykdommer. Vi har i dag over 500 medlemmer. Mye har skjedd siden LiP ble stiftet i 2000.
Lunger i Praksis ble dannet etter initiativ fra NSAM`s referansegruppe for astma og KOLS. Første møte var i Oslo i april 2000. Målet for Lunger i Praksis er å bedre omsorgen for personer med Astma og KOLS i allmennpraksis. Vi ønsker å øke helsepersonells kunnskaper om lungesykdommer ved kurs og andre former for opplæring, lage et møtested for leger i allmennpraksis med interesse for lungesykdommer og knytte til oss leger med bred erfaring innen faget som en ressurs for andre allmennleger. På denne måten vil vi øke allmennpraktikerens kunnskap, med fokus på pasienter allmennlegene møter.

 

Er det behov for et nettverk?
Vi mener det. NFAs faggruppe er ett viktig talerør, men nettverket kan bidra til å utfylle hverandre på flere områder.Allmennlegene har behov for  samle seg og markere seg både faglig og politisk. KOLS er en en av verdens store helsetrusler og det er viktig  markere dette ut i fra et primærmedisinsk ståsted. Det er allmennlegen som først kommer i kontakt med de store pasientgruppene. Det trengs et stort nasjonalt krafttak for  sette lungesykdommer og røykeavvenning på dagsorden.

 

Internasjonale kontakter
Det er i hele Skandinavia bygd opp nasjonale nettverk for leger med interesse for lungesykdommer. Vi prøver hvert år å få til samarbeidsmøter. Her er både det faglige og sosiale satt på dagsordenen. Dette har ført til et godt og fruktig samarbeid med andre skandinaviske kolleger. Vi jobber sammen om forskning i primærhelsetjenesten både hos barn og voksne, vi utveksler erfaring og knytter kontakter.


Vi har også et stort engasjement innen IPCRG, International Primary Care Respiratory Group. I perioden 2004-2006 lederen i LiP, Anders Østrem var president i IPCRG.  LiP var vertskap for den 3. IPCRG verdenskongress. Kongressen fant sted i Oslo i tiden 8 - 11 juni 2006. Totalt var det 430 delegater fra over 30 land som deltok. Vi opplevde kongressen som svært vellykket. Lunger i praksis har etter dette deltatt på alle IPCRGs verdenskongresser som arrangeres hvert annet år. Engasjementet i IPCRG er stort og gruppen er n blitt en av faggruppene under WONCA.

 

Møter og kurs
Kurs og møter for allmennleger og medarbeidere har vært en viktig del av Lunger i Praksis sitt arbeid. Kurs er holdt rundt i hele landet. Kursene legges opp praktisk med egne workshops. Kommunikasjon, Spirometri, røykeavvenning, KOLS og Astma har vært viktige tema. Egne kurs er også tilpasset hjelpepersonell, som undervises av astma sykepleiere. Noe av grunntanken er  engasjere hele legekontoret slik at det også er lagt til rette for felles sesjoner for begge faggruppene.

 

Prosjekt/ Forskning
Lunger i Praksis legger vekt på å stimulere til økt forskning og prosjektarbeid i allmennpraksis. Dette har tidligere vært vanskelig  forhold til i en hektisk hverdag. Vi ser at økt informasjon om tema setter i gang prosesser og engasjement hos legene. Flere prosjekter er i gang allerede, mens andre er under bearbeidelse. Det gir økt trivsel og glede både hos pasienter og allmennleger når man går inn og ser nærmere på populasjonen man har på listen sin. Det er heller ikke så tungt når flere kan jobbe sammen.

Nasjonale retningslinjer
Nye retningslinjer for primærhelsetjenesten utarbeides stadig. Lunger i Praksis vil markere og påvirke utarbeidelsen av disse innfor lungefaget. Vi ønsker praktiske, enkle og lettvinte løsninger som blir brukt av allmennlegene. Som gruppe blir vi hørt, som allmennleger har vi kunnskapen om hva som fungerer og hva vi trenger.

 

Veien videre
Lunger i Praksis jobber for  bli bedre. Vi treffer stadig engasjerte helsearbeidere som kommer med tanker og refleksjoner, dette er med på å drive oss videre. Vi er avhengig av tilbakemeldinger på hvordan Lunger i Praksis kan øvre et godt nettverk for deg. Vi er i forskjellige faser i livet. Noen er i en presset livssituasjon hvor de sloss mot klokken, andre savner kontakt med flere med samme interesse. Men alle kan få bidra med det de kan og ønsker i Lunger i Praksis. Vi trenger alle interesserte som jobber i primærhelsetjenesten og vi ønsker  være et godt møtested for alle interesserte allmennleger.

20230216_113856.jpg
315948172_1495656154241964_2265703351731328670_n.jpeg
45687809_520847655056157_5393780867036348416_n.jpeg
45650870_520344301773159_1153413514585440256_n.jpeg
bottom of page